سختی آب چیست؟

Total Dissolved Soild

کل مواد جامد محلول در آب که به نام سختی آب آنرا می شناسیم و از نظر ماهیتی بر دو گونه هستند:

مواد آلی  |  مواد معدنی

مواد معدنی در آب شامل: مواد معدنی , گازها و فلزات می باشد.

مواد آلی: مواد آلی حل شده در آب و مواد شیمیایی آلی و گازهای آلی و مواد تحلیل شده از تجزیه گیاهان می باشد.

در واقع TDS آب موجب بوی بد و رنگ نامطبوع آب می گرددو برخی از مواد شیمیایی آلی سمی هستند که موجب بیماریهایی برای انسان و جانداران میگردد از جمله بیماریهای کلیوی و کبدی و حتی سرطانها.

واحد سنجش TDS آب PPM است و Part per million=ppm یعنی یک قسمت از ماده مورد نظر در یک میلیون می باشد که در واقع این یک تناسب است که این تناسب در علم آب 1mg در لیتر می باشد.