نیترات چیست و چه مضراتی دارد؟

نیترات ماده ای است بدون رنگ, بدون بو و بدون طعم که فقط با آزمایش قابل تشخیص می باشد.نیترات به طور طبیعی در حد غلظت کمتر از حد مجاز , در آبهای آشامیدنی و آبهای زیرزمینی وجود دارد.نیترات در نتیجه اکسیداسیون نیتروژن حاصل می شود این ماده یکی از عناصر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیاهان است ونقش مهمی را در چرخه نیتروژن دارد.

نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید و بنابراین در تمام محیط زیست یافت می شود.فاضلابهای شهری ,صنعتی ,مواد دفعی حیوانی و گیاهی در شهرهای بزرگ که دارای نیتروژن آلی هستند در خاک دفع می شوند و در اثر فعالیت میکروارگانیزم های خاک, نیتروژن آلی به یون آمونیوم تبدیل می شود.

خاک توانایی نگهداری این ترکیب را درخود دارد اما به مرور طی فرایندی, بخشی از یون آمونیوم به نیتریت وسپس به نیترات تبدیل می شود و دیگر خاک توانایی به حفظ و نگهداری این دو ترکیب را نداشته و در نتیجه نیتریت و نیترات به آبهای زیر زمینی نفوذ پیدا می کند.

چاههای فاضلاب

چاههای فاضلاب شهری و صنعتی عامل اصلی افزایش نیترات در آبهای زیر زمینی هستند. در کلان شهرهای ایران اکثر چاههای فاضلاب شهری به صورت جذبی بوده و در حال حاضر شرکت آب و فاضلاب درصدد جمع آوری فاضلاب به صورت لوله کشی در شهرهای بزرگ می باشد انشالله این مهم به پایان رسیده چون در کشورهای پیشرفته این امر حدودا یکصد سال قبل انجام شده است.

خطرات نیترات

درآبهای آشامیدنی اولین ضرر نیترات در دستگاه گوارش می باشد زیرا دستگاه گوارش انسان قابلیت آنرا دارد که نیترات را به نیتریت تبدیل کند که این امر باعث جذب نیتریت در خون شده و در نهایت قابلیت حمل اکسیژن توسط گلبولهای قرمز سلب می شود.

در مطالعات انجام شده رابطه معنی داری بین شیوع سرطان معده و غلظت نیترات در آب آشامیدنی برداشت شده از چاهها وجود دارد. استفاده از آبهای زیر زمینی در کشاورزی امری ضروری است اما در اثر استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و کودهای طبیعی در امر کشاورزی و جذب آب و برگشت آن به شیوه های زیر زمینی باعث افزایش نیترات در آبهای کشاورزی شده و مشاهده شده که در صیفی جات و سبزیجات هم درصد نیترات بالا رفته است